1 év garancia minden termékre!

Kedvező árak, megbízható helyen!

Adatvédelem

A BivinMarket.hu Korlátolt Felelősségű Társaság az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek alkalmazása, és az egyedi előfizetői szerződések megkötése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

„1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval”.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § alapján „Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”. Mindezek alapján az adatkezelést végző BivinMarket.hu Kft. tájékoztatja valamennyi érintette, illetve regisztrált és hírlevélre feliratkozó felhasználóját a következőkről:

Az adatkezelést végző jogi személy neve, elérhetősége: A Szolgáltató kereskedelmi üzleteihez, a web áruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében a BivinMarket.hu Kft. (1133 Budapest, Árboc utca 6. 2. em. , cégjegyzékszám: 01-09-337572, adószám: 26656979-2-41 Tel: +3623-747-629, Ügyfélszolgálat: +3623-747-629 E-mail: ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com) (a továbbiakban: „adatkezelő”).

A Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése kapcsán a Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat) (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., fax: 06-46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu).

A Felhasználók által megrendelt Hírlevélküldés esetében a hírlevélküldő szolgáltató: The Rocket Science Group Székhely: 675. Ponce, De Leon, Avenue, NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Tel: 4048060992, elektronikus kapcsolat: www.mailchimp.com

A Felhasználók által kezdeményezett online fizetésesetében az online fizetési szolgálatató: Borgun Kt. 440686-1259 Székhely: Armula 30. 108. Rejkjavik. E-mail: borgun@borgun.is.

Az adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége: BivinMarket.hu Kft. (1133 Budapest, Árboc utca 6. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-337572, adószám: 26656979-2-41 Tel: +3623-747-629, Ügyfélszolgálat: +3623-747-629 E-mail: ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com) (a továbbiakban: „adatfeldolgozó”)

Az adatkezelés célja: megrendelések felvétele és teljesítése, , az érintettek azonosítása, az érintettekkel, érdeklődőkkel való kapcsolattartás, hibaelhárítás, reklamációk kezelése.

Az adatkezelés jogi háttere: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), valamint az érintettek önkéntes hozzájárulása. Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél a fentieken túl különös tekintettel figyelembe vettük az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt – (főképp annak 13/A. §-a); a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (különösen annak 6.§-át); az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt (kifejezetten a 155.§-át).

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint: „Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)."

Tájékoztatjuk a web áruház Felhasználóit, hogy az adatkezelésre a web áruházban, termékek megrendelése, és átvétele, információ kérés illetve panasz benyújtása alapján kerül sor. Tájékoztatjuk a web áruház Felhasználóit, hogy a webáruházban szolgáltatások igénybevétele, termékek megrendelése, megvásárlása. Továbbá információ kérés illetve panasz benyújtása, az adatkezelés tekintetében önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozatnak minősül, .Tájékoztatjuk a webáruház Felhasználóit, hogy a 16. életévüket betöltött kiskorúak a webáruházban és üzleteinkben elérhető szolgáltatások igénybevétele, termékek megrendelése, megvásárlása, és átvétele, információ kérés illetve panasz benyújtása a Ptk 2:12. § (2) bekezdés b) pontja alapján a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek minősül. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthető törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelező adatkezelésnek.

Azon esetek sem minősülnek kötelező adatkezelésnek, amelyek során a online felületek, alkalmazások, funkciók használatához kérjük a személyes adatot igénylő mezők kitöltését az érintettektől. Ezen adatkezelések is az érintettek hozzájárulásán alapulnak.

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím; jelszó; megjegyzés rovatba írt szöveg; szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termék, rendelés azonosító, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, az internetes böngészés előzményei, honlapra való továbbirányítás esetén a továbbirányítás forrását, ip címét és böngésző típusát, az esetlegesen felhasznált kupont, és annak felhasználási módját, feltöltés esetén profilkép vagy szöveges adat, az Általános Felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek elfogadásának adatai, Hírlevél fogadásra vonatkozó kérés (amelynek kérése esetén a születés és névnap adatok) Online fizetés esetén (számlázási név és a számlázási cím, e-malicím, vásárolt termékek listája, rendelés azonosítója), véleményadás esetén a névhez kapcsolt vélemény, postai kiküldés esetén (neve, telefonszám,, megrendelés azonosító, kiszállítási és számlázási adatok, megrendelt termékek neve, egységára, darabszáma, szállítás költsége, megrendelés kiszállításkor fizetendő összértéke, megjegyzés rovat tartalma).

Szolgáltatásaink igénybevétele során különleges adat megadására nincsen szükség.

Technológiai adatok: A Webáruházi rendszer működtetése, és annak számítógépről vagy okostelefonról való elérése esetén, során technikailag rögzítésre kerülnek az alábbi adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít; az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá; a Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ADATKEZELÉS HATÁLYA

Tárgyi hatály:A jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató honlapján (www.bivin.hu , www.bivinmarket.hu és az ehhez kapcsolódó webáruház) és aldomain-jein keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekre terjed ki.

Területi hatály: A jelen tájékoztató tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

Időbeli hatály: A jelen tájékoztató és annak bármely módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következő módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház- és egyéb kereskedelmi szolgáltatásokat biztosítja. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://bivin.hu

Személyi hatály, az adatkezeléssel érintettek köre: a honlap/és webáruház internetes látogatói, a webáruház regisztrált vásárlói, a törzsvásárlói programban résztvevők, a hírlevél szolgáltatásra jelentkezők, a direkt marketing levélre, elektronikus reklámra jelentkezők, akcióban/ versenyben résztvevők.

Az egyes adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

HONLAP:

1. Hírlevél (eDM)A felhasználó négy féleképp tud feliratkozni a hírlevélre. Webes regisztráció esetén, a regisztrációs folyamat során lehetséges a "feliratkozom a BivinMarket" négyzet pipálásával. A hírlevélről történő leiratkozás, a hírlevél alsó részében megtalálható leiratkozásra szolgáló link segítségével történhet meg.

Az adatvédelmi tájékoztató, online regisztráció előtt, a weboldalon elérhető, áttanulmányozható.
Második lehetőség a Hírlevélre feliratkozásra, a regisztráció után, külön is fel lehet iratkozni arra.
Harmadik lehetőség a Hírlevél fogadásra fel lehet iratkozni regisztráció nélkül is akár rendelés esetén is.
Negyedik lehetőség Kuponkampány keretében történt hírlevélre feliratkozás.
A hírlevél célja, hogy releváns információkkal, termékajánlatokkal lássa el, az érdeklődőket, vásárlókat.

2. Webáruház:

Egyéni vásárló esetén, a regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni: név, e-mail-cím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszám. A születési dátum megadása opcionális. A megrendelést követően a rendszer azonnal automatikus üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címére a regisztráció adataival. Külön megerősítés szükséges.

3. Felhasználó letíltása:

 Letiltásnál eltároljuk: IP címét, nevét, e-mailcímét, telefonszámát, és címét. Ha ezek közül bármelyik adattal próbál valaki rendelni, azt nem engedélyezi a rendszer. Ezek az adatok az Infotv szerinti üzleti titoknak minősülnek, és kérés esetén sem törölhetőek, mivel nem esnek az Infotv hatálya alá.

4. Regisztráció és bejelentkezés:

A megrendeléshez képest a regisztráció során megadott adatokon túlmenően a bejelentkezést követően a Felhasználók további adatokat adhatnak meg. A regisztrációnál megadható a felhasználó jelszava.

5. Vásárlás, rendelés:

A vásárlás során a következő adatokat kell megadni: a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék; a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

6. Csomagátvétel:

Amennyiben a Felhasználó csomagkiszállítást kíván igénybe venni, a felsorolt adatokon túl a következő adatokat kell megadni: kiszállítási cím.

7. Profilozás, statisztika készítés:

 A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatait, szokásairól anonim statisztikát készít, profilozza, a célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a webáruház használata során részére további termékekről, akciókról információt nyújtson, a vásárlást megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerűbbé tegye.

8. Elektronikus levelezés:

A Felhasználóknak a saját profilon belül nincs lehetőségük elektronikus, zárt rendszerű levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat a ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com e-mail címen érhető el. A levelek feldolgozása és megválaszolása munkanapokon 9:00-16:00ig történik.

9. Dokumentumfeltöltés: A Felhasználóknak profilképkép feltöltésére van lehetőségük.

10. Panaszkezelés: A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31. 

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu .

A Fgytv. 29. § (11) bekezdése szerint: „A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.
Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez tud fordulni. A békéltető testületek elérhetősége itt, illetve lejjebb tekinthető meg: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A következő adatokat szükséges megadni: név, e-mail cím, telefonszám, a panasz leírása, a vásárlás azonosítószáma, dátum, vásárolt termék, termékek és azok mennyisége, a panasz lényege.

A fent felsorolt adatkezelések célja, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi, és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudja igénybe venni.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg az érintett az adatok törlését nem kéri.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag az érintett kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelő jelen szabályzatból következő adatfeldolgozási, dokumentációs és nyilvántartási feladatának ellátásához – több személy adatait esetleg azonos informatikai eszközön, de elkülönítetten feldolgozó – számítógépet, és számítógépes adatfeldolgozási eljárást és módszert alkalmaz. Az adatkezelő az általa alkalmazott szoftverek felhasználási és/vagy tulajdonjogával rendelkezik.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintettek a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

A jelen szabályzat szerinti személyes adat törlésére vonatkozó nyilatkozat írásban teendő meg és személyesen, levélben ajánlott, tértivevényes küldeményként faxon vagy E-mailben küldendő és megfelelően elküldöttnek tekintendő, ha azt az adatkezelő fenti címére küldték, hacsak az adatkezelő nem értesíti az érintettet megváltozott címéről, azzal a megszorítással, hogy e-mail esetében a közlés csak akkor tekintendő megfelelően elküldöttnek, ha az e-mail elküldését követő 48 órán belül nem érkezik hibaüzenet.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő nem felel az adatkezelési szabályzat szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szabályzat teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések, stb.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. Az érintettek a weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza, ennek keretében az érintett a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

JOGORVOSLATI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI:

A személyes adatkezeléssel összefüggésben a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

Jelen nyilatkozat az érintettel létrejött egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban, valamint a regisztrációkor megjelölt személyes adatait, valamint a számítógépes avagy okos telefonos elérés esetén technikailag szükséges adatait kezelje. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az adatkezelő más szervezetek részére, statisztikai célból, adott esetben külföldre továbbítsa. Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag érintett felelős.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat harmadik személy számára – az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően – kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul e-mailben értesíti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:
 

ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com

Jelen adatvédelmi szabályzat, illetve aktuális frissítése bármikor elérhető az alábbi wboldalon http//www.bivin.hu

TÁJÉKOZTATÓ

A) A BivinMarket.hu Kft. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. 2. em., Cg. 01-09-337572 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (továbbiakban ”BivinMarket.hu Kft”), mint a www.bivin.hu domainen elérhető, „Bivinmarket” elnevezésű weboldal (továbbiakban ”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban ”Infótörvény”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy továbbiakban ”GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban ”Ptk.”) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

B) BivinMarket.hu Kft az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infótörvény.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

C) Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (továbbiakban ”Igénybe Vevő”).

D) Szolgáltatásnak minősül a BivinMarket.hu Kft. által üzemeltett www.bivin.hu weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (”Szolgáltatás”).

E) A BivinMarket.hu Kft.-vel szerződött és együttműködő üzleti felek. (”Partner”).

F) A BivinMarket.hu Kft ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

G) Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

H) Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a BivinMarket.hu Kft.-vel a kapcsolatot a z ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com e-mail címen. A BivinMarket.hu Kft készséggel áll rendelkezésére.

1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A BivinMarket Kft. adatvédelmi tisztviselője az alábbi e-mail címen érhető el: ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő: BivinMarket.hu Kft.
Székhely:1133 Budapest, Árboc utca 6. 2. em.
Cégjegyzék szám:01-09-337572 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Adószám:26656979-2-41
E-mail elérhetőség: info.bivinmarket@gmail.com
Telefon:+36 23 747-629

3. ADATFELDOLGOZÓK

3.1. A BivinMArket.hu Kft. tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a BivinMarket.hu Kft-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

Az adatkezelést végző jogi személy neve, elérhetősége: A Szolgáltató kereskedelmi üzleteihez, a webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében a BivinMarket.hu Kft. (1133 Budapest, Árboc utca 6. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-337572, adószám: 26656979-2-41 Tel: +3623-747-629, Ügyfélszolgálat: +3623-747-629 E-mail: ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com) (a továbbiakban: „adatkezelő”).

-A Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése kapcsán a Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat) (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., fax: 06-46-320-136, e-mail:ugyfelszolgalat@posta.hu).

-A Felhasználók által megrendelt Hírlevélküldés esetében a hírlevélküldő szolgáltató: The Rocket Science Group Székhely: 675. Ponce, De Leon, Avenue, NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Tel: 4048060992, elektronikus kapcsolat:www.mailchimp.com

-A Felhasználók által kezdeményezett online fizetésesetében az online fizetési szolgálatató: Borgun Kt. 440686-1259 Székhely: Armula 30. 108. Rejkjavik. E-mail: borgun@borgun.is.

3.2. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

4.1. A BivinMarket.hu Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.

4.2. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Igénybe Vevők hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli.

4.3. A személyes adatokat a BivinMarket.hu Kft. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

4.4. A BivinMarket.hu Kft. tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. A BivinMarket.hu Kft. felhívja az Igénybe Vevők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.5. A BivinMarket.hu Kft. az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül harmadik félnek nem adja át.

4.6. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

4.7. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a BivinMarket.hu Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. A BivinMarket.hu Kft webalkalmazásai szintén az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban új információt nem tartalmazó adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.

5. A KEZELT ADATOK

5.1. Ha az Igénybe Vevő a Weboldal felületét látogatja, a BivinMarket.hu Kft rendszere automatikusan rögzíti az Igénybe Vevő IP címét.

5.2 A vásárláshoz a számla kiállításának és a rendelés átadásának érdekében név, cím, email cím, telefonszám szükséges.

5.3. A regisztrációhoz felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám és postacím megadása kötelező.

5.4. Amennyiben az Igénybe Vevő saját döntése alapján a Facebook fiókját összekapcsolja a Weboldallal, akkor a BivinMarket.hu Kft a fentieken túl az Igénybe Vevő következő személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal URL.

5.5. Ha az Igénybe Vevő a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy a BivinMarket.hu Kft a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében az Igénybe Vevő az alábbi adatokat is kezeli: vásárlás időpontja, automatikusan generál rendelés azonosító, Amennyiben az Igénybe Vevő ajándékba kívánja adni a vásárolt szolgáltatást, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik.

5.6. Az Igénybe Vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával a BivinMarket.hu Kft az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

5.7. Abban az esetben, ha az Igénybe Vevő a megvásárolt termék kiszállítását kéri, úgy a kiszállítás pontos elvégzése, valamint a számlázás érdekében a BivinMarket.hu Kft az Igénybe Vevő által megadott személyes adatokat is kezeli: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, számlázási név, számlázási cím, vételár, termék megnevezése.

5.8. Utazási és egyéb, nem termékvásárlásra irányuló szolgáltatások vásárlása esetén a szolgáltatás tényleges igénybevételének előfeltétele lehet egyéb személyes adatok megadása is, melyet Partner kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében kérhet el Igénybe Vevőtől. Ezen adatok kezelésére a Partner adatvédelmi irányelveinek megfelelően kerül sor.

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A BivinMarket.hu Kft által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel:

6.1. A Szolgáltatás teljesítése és számlázás

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Igénybe Vevő személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része továbbításra került a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő Partner részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.
A kezelt személyes adatok:
- név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím (a szerződéskötés előfeltétele, megadása kötelező);
- vásárlás időpontja, automatikusan generált azonosítószám;
- az Igénybe Vevő által szabadon választhatóan megadott adatok: nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, számlázási adatokat a számla kiállításától számított 8 évig.

6.2. Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

 Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Igénybe Vevő és BivinMarket.hu Kft, vagy az Igénybe Vevő és a BivinMarket.hu Kft partneri között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése. A kezelt személyes adatok: megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés a BivinMarket.hu Kft és a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig.
Jogos érdek bemutatása: BivinMarket.hu Kft a fent megjelölt egyes adatokat a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig még kezeli azért, mert ez az időszak szükséges a Partnerekkel kötött szerződések elszámolásához, valamint az esetleges visszaélés-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és visszaélés megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogok gyakorlását, viszont a BivinMarket.hu Kft és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló visszaélés, csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

6.3. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a megvásárolt termék kiszállításának pontos levégzése.
A kezelt személyes adatok: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, vételár, termék megnevezése.
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, azaz a kiszállítás elvégzésig.

6.4. Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja:
- Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás a Bivinmarket fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a BivinMarket.hu Kft hivatalos értesítéseiről;
- az Igénybe Vevő érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása;
- BivinMarket.hu Kft szerződött Partnerek részére történő adattovábbítás annak érdekében, hogy a Partnerek közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressék meg Igénybe Vevőt (ideértve a hírlevél küldését is).
A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.
A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, IP cím.
Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

6.5. Statisztikai célú adatkezelés

Adatkezelés célja: látogatói statisztikák készítése saját, belső célra. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, IP cím.
Az adatkezelés jogalapja: Igénybe Vevő hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, 1 (egy) év után csupán aggregát formában történik a tárolás.

6.6. Profilalkotás

Adatkezelés célja: A BivinMarket.hu Kft a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Igénybe Vevőkhöz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Igénybe Vevő személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek során az Igénybe Vevőre nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazhat. Igénybe Vevő jogosult emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Az adatkezelés során a BivinMarket.hu Kft jogosult az Igénybe Vevők személyes adatainak alapján az Igénybe Vevőket automatizált módon különböző kategóriákba sorolni, és az így kialakított kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozni arról, hogy részükre milyen ajánlatokat, kedvezményeket és egyéb szolgáltatásokat kívánnak biztosítani.
A kezelt személyes adatok: vásárlási szokások, érdeklődési kör, személyes preferenciák, tartózkodási hely, név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.
Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

6.7. Egyéb adatkezelés

Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben a BivinMarket.hu Kftnak teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat.
Kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.
A BivinMarket.hu Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: BivinMarket.hu Kft.-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

7.1. A Szolgáltatás és esetlegesen a kiszállítás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

7.2. Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg BivinMarket.hu Kft számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség a z ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.

7.4. A BivinMarket.hu Kft az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

7.5. Az adatkezelő és partnerei az Igénybe Vevő által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint a BivinMarket.hu Kft. és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

7.6. A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. BivinMarket.hu Kft tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy a BivinMarket.hu Kft a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról a BivinMarket.hu Kft jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

7.7. A BivinMarket.hu Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. A BivinMarket.hu Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.8. A BivinMarket.hu Kft. szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Igénybe Vevő által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Igénybe Vevőt terheli.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1. Az Igénybe Vevő által megadott adatokat BivinMarket.hu Kft addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Igénybe Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat BivinMarket.hu Kft 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Igénybe Vevők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

8.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

8.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

9. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

9.1. Az adatokhoz BivinMarket.hu Kft azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

9.2. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

9.3. Külső szolgáltatók A BivinMarket.hu Kft. szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről- időre harmadik személyek (”Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel a BivinMarket.hu Kft. együttműködik. A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. BivinMarket.hu Kft tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy a BivinMarket.hu Kft a mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A külső szolgáltatók körének megváltozásáról a BivinMarket.hu Kft jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a BivinMarket.hu Kft által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a BivinMarket.hu Kft részére.

a) BivinMarket.hu Kft partnerei – a szolgáltatás teljesítése érdekében - az Igénybe Vevők által megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapják meg, kizárólag az Igénybe Vevő beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

b) A BivinMarket.hu Kft. terméket forgalmazó partnerei számára a számlázás teljesítése érdekében minden esetben továbbításra kerül a megrendelés leadásához tartozó számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám).

c) A BivinMarket.hu Kft egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együtt működhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A BivinMarket.hu Kft-al együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

- Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies), A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a BivinMarket.hu Kft részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Igénybe Vevő felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

- Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com) A BivinMarket.hu Kft a Google Inc. (”Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti az Igénybe Vevő IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Igénybe Vevő weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Igénybe Vevő böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Igénybe Vevő elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Igénybe Vevő weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja a BivinMarket.hu Kft. A Google AdWords a bivinmarket.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Igénybe Vevő egy Google hirdetésre kattintva lép be a Weboldalra, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el az Igénybe Vevő által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit a BivinMarket.hu Kft személyazonosításra nem használja. Ameddig a süti érvényben van, a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Igénybe Vevő korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Igénybe Vevő részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést vá

Ugye Ön sem akar lemaradni
különleges, valamint legfrissebb ajánlatainkról?
Iratkozzon fel hírlevelünkre


© 2019 BivinMarket - Minden Jog Fenntartva - Honlapkészítés: Eastside Informatika